ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

I - ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
ΑΡΘΡΟ 1
Είναι δημιουργημένο και βασίζεται μεταξύ των μελών του κατά τα παρόντα άρθρα το ακόλουθο κόμμα με την ονομασία
ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ (Φύση - Κυνήγι - Ψάρεμα - Παράδοση)
Έχει στόχο να ενώνει, με όλα τα νόμιμα μέσα, κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, συνδικάτα, οργανισμούς κοινωνικοεπαγγελματικούς, κάθε σύλλογο χωρίς εξαίρεση, που θέλει να δράσει για την άμυνα και την προαγωγή εντός οικονομικού, κοινωνικού, πολιτιστικού, αθλητικού, ψυχαγωγίας και αναδημιουργίας του κυνηγίου, του ψαρέματος, της φύσης και των παραδόσεων μέσω του σεβασμού της γνώμης του καθενός και της ποικιλίας των ευαισθησιών. Η διάρκεια του κόμματος είναι απεριόριστος.
Η έδρα του ευρίσκεται Αρματολών 90, 172 35 Δάφνη.

ΑΡΘΡΟ 2
Τα μέσα δράσης του Κόμματος είναι:
- Η χρησιμοποίηση κάθε μέσου πληροφόρησης, εφημερίδα, δημοσίευση, συνέδρια, συγκεντρώσεις όπως και η χρησιμοποίηση των μοντέρνων μέσων επικοινωνίας, ώστε να προαχθεί η δράση του.
- Η έρευνα και η χρησιμοποίηση όλων των στοιχείων οικονομικών, κοινωνικοεπαγγελματικών, γεωπολιτικών, νομικών που επιτρέπουν και υπολογίζουν την άμυνα και τα συμφέροντα του κυνηγίου, του ψαρέματος, της φύσης και των παραδόσεων και κατά γενικό τρόπο, κάθε δραστηριότητα σύμφωνη με το αντικείμενο του κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 3
Το Κόμμα αποτελείται από:
α) Τιμητικά μέλη
β) Ευεργετικά μέλη
γ) Ενεργά μέλη ή μέλη που αντιπροσωπεύονται από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
Δεν μπορούν να αποτελούν μέλη του Κόμματος παρά μόνο τα αποδεκτά από την Εκτελεστική Επιτροπή που γίνονται μετά από κάθε συγκέντρωσή της βάσει των παρουσιασθέντων αιτήσεων αποδοχής.
Οι συναινέσεις αυτές είναι αναθεωρητέες κάθε χρόνο.
- Είναι μέλη τιμητικά τα άτομα που έχουν προσφέρει υπηρεσίες αξιοσημείωτες στο Κόμμα - εξαιρούνται της συνδρομής-.
- Είναι μέλη ευεργετικά τα άτομα που καταβάλλουν μία συνδρομή εισόδου, θεωρούμενη ως έκτακτη από το Εθνικό Γραφείο.
- Είναι ενεργά μέλη τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ηθικά που δέχτηκαν την υποχρέωση να καταβάλλουν μια "συνδρομή" κάθε χρόνο.

ΑΡΘΡΟ 4
Η ιδιότητα του μέλους χάνεται:
από θάνατο
από παραίτηση
από διαγραφή για την μη πληρωμή της συνδρομής
από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής αφού εκτεθούν οι λόγοι και ακουστεί και ο ενδιαφερόμενος.
Ο αποχωρών δικαιούται να λάβει το (1/4) της τελευταίας ετήσιας συνδρομής του.

II - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΡΘΡΟ 5
Η Εθνική Επιτροπή αποτελείται από ενεργά μέλη του Κόμματος.
- Τα τιμητικά μέλη ή δωρητές συμμετέχουν με ψήφο συμβουλευτική
- Τα ενεργά μέλη, τα μόνα με δικαίωμα ψήφου, αποτελούν οι νομαρχιακοί επίτροποι, οι αντιπρόσωποι των Συλλόγων και των Ομοσπονδιών που συμφωνούν.
- Οι νομαρχιακοί επίτροποι διαθέτουν τόσους ψήφους όσους και τα ατομικά μέλη την ημέρα της πληρωμένης συνδρομής τους.
- Οι αντιπρόσωποι των νομικών προσώπων μελών (Σύλλογοι, Ομοσπονδίες, Λέσχες, Όμιλοι κλπ) διαθέτουν τόσες ψήφους, όσες και οι αποδείξεις των ατομικών πληρωμών που περιέχονται στις συνδρομές τους.
Η Εθνική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και κάθε φορά που καλείται από την Εκτελεστική Επιτροπή ή από αίτηση των μισών, τουλάχιστον των μελών.
- Το γραφείο της είναι αυτό της Εκτελεστικής Επιτροπής.
- Eυνοεί τις σχέσεις πάνω στην διαχείρηση της Εκτελεστικής Επιτροπής, πάνω στην οικονομική θέση και την ηθική του Κόμματος.
- Εγκρίνει τους ισολογισμούς που έκλεισαν και ψηφίζει τον επόμενο προϋπολογισμό, καθορίζει το ύψος των εισφορών, αποφασίζει πάνω στα ερωτήματα της καθημερινής διάταξης και αναιρεί, εάν τίθεται θέμα, την ανανέωση των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής παίρνονται από την πλειοψηφία των εκφρασθέντων ψήφων από τα παρόντα ή αντιπροσωπευόμενα μέλη.
Ένα Εθνικό Συνέδριο, στο οποίο κάθε μέλος μπορεί να συμμετάσχει, μπορεί να συγκληθεί με πρωτοβουλία της Εθνικής Επιτροπής.
Καθορίζει τις "μεγάλες" κατευθύνσεις του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 6
Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει κάθε φορά που έχει προσκληθεί από τον Πρόεδρο ή κατ'αίτηση του ενός τρίτου των μελών της και τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο.
Τα μέλη της Επιτροπής μπορούν να δεχθούν αποζημίωση για τα έξοδα μετακινήσεων.
Ο Πρόεδρος μπορεί να έχει την συμπαράσταση κατάλληλου προσωπικού για τις διαδικασίες.
Η παρουσία των μισών μελών είναι αναγκαία για την εγκυρότητα των αποφάσεων. - Σε περίπτωση μοιρασιάς των ψήφων, αυτή του Προέδρου είναι η επικρατούσα.
- Κάθε μέλος παρών δεν μπορεί να φέρει παρά μόνο ένα πληρεξούσιο.
Μετά από τρείς (3) απουσίες η Επιτροπή διατηρεί την δυνατότητα της αντικατάστασής του.
- Θα κρατηθεί έγγραφος έκθεση της συνεδριάσεως και τα πρακτικά θα υπογραφούν από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
- Θα γραφούν στο πρωτόκολλο του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 7
Η Εκτελεστική Επιτροπή αναιρεί, εάν το κρίνει ωφέλιμο, στον ελεύθερο χρόνο (διακοπές) που δημιουργείται μεταξύ δύο εκλογών.

ΑΡΘΡΟ 8
Το Κόμμα διοικείται από την Εκτελεστική Επιτροπή των 15 μελών, εκλεγμένα για 3 χρόνια από την Εθνική Επιτροπή.
- Η δήλωση των υποψηφιοτήτων προκύπτει από την κατάθεση του Εθνικού Γραφείου μιας λίστας που περιέχει τόσους υποψηφίους μέλη, όσες και οι 52 προβλεπόμενες έδρες και εγγυάται την γεωγραφική αντιπροσώπευση.
Αυτή γίνεται συλλογικά (ομαδικά) για κάθε λίστα από τον επικεφαλής υποψήφιο ή από τον εντολοδόχο που αυτός υποδεικνύει. Αυτή περιέχει την υπογραφή του κάθε υποψήφιου και δηλώνει σαφώς το όνομα, επώνυμο, τόπο και χρόνο γέννησης, διεύθυνση και ιδιότητα του καθενός των υποψηφίων.
- H Εκτελεστική Επιτροπή εκλέγεται με πλειοψηφία σε δύο γύρους από την Εθνική Επιτροπή που αποτελείται από τα μέλη της, τα παρόντα ή αντιπροσωπευόμενα.
Στον δεύτερο γύρο, η σχετική πλειοψηφία αρκεί. Αυτός που ψηφίζει, δεν μπορεί να ψηφίσει παρά για μία μόνο λίστα χωρίς πρόσθεση ή αφαίρεση (διαγραφή) ονόματος.
Η Εκτελεστική Επιτροπή διορίζει μεταξύ των μελών της, ένα Εθνικό Γραφείο που αποτελείται από 1 Πρόεδρο, 1 Αντιπρόεδρο, 1 Γενικό Γραμματέα, 1 Γενικό Ταμία και 1 Υπεύθυνο Τύπου.
Αυτό το Εθνικό Γραφείο εγγυάται την κατεύθυνση του Κόμματος και παίρνει όλες τις αποφάσεις που επιβάλλονται, ανάλογα με τις κατευθύνσεις που είναι ορισμένες από την Εθνική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 9
Τα μέσα συντηρήσεως του Κόμματος αποτελούνται από τις συνεισφορές των μελών, από τις επιχορηγήσεις δωρεές ή κληροδοτήματα που μπορούν να του επιβληθούν, από εισπράξεις δραστηριοτήτων του ή τα έσοδα από το απόκτημά του.

ΑΡΘΡΟ 10
Τα έξοδα τακτοποιούνται (καταβάλλονται) με υπογραφή του Γενικού Ταμία και του Προέδρου.
Το Κόμμα αντιπροσωπεύεται στη δικαιοσύνη και σε κάθε πράξη της πολιτικής ζωής, από τον Πρόεδρο ή τον Επίτροπο τον καθορισθέντα από την Εκτελεστική Επιτροπή.
Κρατείται μια κατάσταση χρημάτων για έσοδα και έξοδα.

ΑΡΘΡΟ 11
Ένας εσωτερικός κανονισμός προετοιμασμένος από την Εκτελεστική Επιτροπή και ψηφισμένος από την Εθνική Επιτροπή, ορίζει ακριβώς τόσο όσο χρειάζεται για την εφαρμογή του παρόντος καταστατικού, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών και την εσωτερική οργάνωση του Κόμματος.
Οριστικοποιεί κυρίως:
-Την τοποθέτηση οργανισμών ή Συμβουλευτικών συμβουλίων.
-Τον διορισμό και τις εξουσίες των νομαρχιακών επιτρόπων και των βοηθών τους.
-Τις οικονομικές διανομές.
-Την οργάνωση του Υλικού των διαφόρων εκλογών.
-Τα μέσα της προπαγάνδας και της επικοινωνίας.

III - AΛΛΑΓΗ - ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 12
Ο Πρόεδρος οφείλει να κάνειγνωστό στον Αρειο Πάγο όλες τις αλλαγές που επήλθαν μέσα στην διοίκηση ή την διεύθυνση του Κόμματος και κάθε τροποποίηση που έγινε στο καταστατικό.
Αυτές οι διορθώσεις και τροποποιήσεις αναφέρονται εξ'αλλου στα πρακτικά σε αριθμισμένες παραγράφους.

ΑΡΘΡΟ 13
Η διάλυση του Κόμματος δεν μπορεί να αγγελθεί παρά μόνο από την Εθνική Επιτροπή που θα συγκληθεί ειδικά γι'αυτό το λόγο.
Η απαρτία οφείλει να είναι τουλάχιστον το ήμισυ των μελών της.
Η Εθνική Επιτροπή διορίζει έναν ή περισσότερους Επιτρόπους που θα αναλάβουν την ρευστοποίηση των περουσιακών στοιχείων του Κόμματος.
Αποδίδει το καθαρό ενεργητικό σύμφωνα με τον νόμο σε ένα σύλλογο που θ'ακολουθεί τους ίδιους στόχους.
Η διάλυση θα ανακοινωθεί στον Αρειο Πάγο.

ΑΡΘΡΟ 14
Διάταξη μεταβατική.
Ένα γραφείο εκ 5 μελών έχει αναλάβει την λειτουργία του Κόμματος μέχρι την πρόσκληση της πρώτης Εθνικής Επιτροπής.
Το παρόν καταστατικό έγινε δεκτό από την Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή που έγινε στη Βουλιαγμένη στις 2/2/1990 και θα κατατεθεί στον Αρειο Πάγο.

ΑΡΘΡΟ 15
Το παρόν καταστατικό τροποποιείται κατόπιν προτάσεως της Εκτελεστικής Επιτροπής, τηρουμένων των διατάξεων του νόμου.

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κ.Ε.Κ Καταστατικό